Výhody a podmínky


Podmínky získání půjčky

- žadatel nesmí mít exekuci
- žadatel musí mít dostatečný doložitelný příjem k tomu, aby byl schopen splácet poskytnutý úvěr
- žadatel musí mít dva platné doklady totožnosti

Půjčky poskytujeme zaměstnaným, OSVČ i důchodcům.


Výhody půjčky

- rychlost
- diskrétnost
- peníze Vám přivezeme a to ihned po podepsání smlouvy
- neplatíte nesmyslné poplatky předem
- nemusíte volat na drahé telefonní linky
- nebudeme po Vás chtít, abyste uzavřeli nevýhodné typy pojištění
- splátky zasíláte jednou měsíčně na náš bankovní účet nebo je předáte našemu obchodnímu zástupci
- nemusíte dokládat účel poskytnutého úvěru
- po splacení úvěru obdržíte doklad o bezdlužnostiPovinně zveřejňované informace

LENDERS, a.s., IČ: 055 63 836, sídlo: Veselá 199/5, 602 00 Brno, telefonní číslo: 542 210 400, email: info@veselapujcka.cz

Poskytovatel úvěru byl ke dne 30. 11. 2016 držitelm živnostenského oprávnění k živnosti Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a je tak v souladu s § 170 ZSÚ oprávněn tuto činnost vykonávat i po 1. 12. 2016, bude-li ve lhůtě 3 měsícu podána žádost o jeho zápis do registru vedeného Českou národní bankou.
Tyto skutečnosti je možné ověřit na internetové stránce www.rzp.cz.
Údaje o registru vedeného Českou národní bankou budou doplněny po jejich přidělení.

Případnou stížnost lze podat písemnou formou (poštou na adresu sídla společnosti) nebo emailovou formou na email info@veselapujcka.cz. Obě tyto možnosti budou po doručení zpracovány nejpozději do 7 – dnů od data doručení. Reakce proběhne stejným zprůsobem, jakou byla stížnost podána. Stížnost zpracovává právní oddělení společnosti.

Spory lze řešit i mimosoudně a to prostřednictvím finančního arbitra. Kontakt na finančního arbitra najdete zde: www.finarbitr.cz/cs/

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká obchodní inspekce (se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2), a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění společnosti LENDERS, a.s. k činnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru, nejdéle však do doby 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, tj. do 1. 6. 2018, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

O půjčku lze zažádat prostřednictvím vyplněním online formuláře na webových stránkách www.veselapujcka.cz nebo telefonicky na čísle 800 16 16 66. Následně nejpozději do jednoho pracovního dne je zákazník kontaktován pracovníkem z CALL CENTRA, který na dohodne schůzku s úvěrovým pracovníkem v provozovně naší společnosti nebo v místě bydliště zákazníka. Základní podmínky pro získání úvěru jsou:
- Osoba starší 18 let
- Trvalý pobyt v ČR
- Trvalý zdroj příjmu

Potřebné dokumenty k získání úvěru:
- Platný občanský průkaz
- Druhý doklad totožnosti
- Doklad o trvalém příjmu
- Doklad potvrzující adresu Vašeho bydliště (SIPO, nájemní smlouva apod.)
- Zákazník nesmí mít exekuci

Společnost LENDERS, a.s. neposkytuje rady dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Zajištění spotřebitelského úvěru není vyžadováno.

Příklady možné doby spotřebitelských úvěrů jsou 12 až 48 měsíců.

Spotřebitelský úvěr se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se nikdy v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

Spotřebitelský úvěr není nabízen v cizí měně.

Reprezentativní příklad:
- Výše úvěru 10.000,- Kč
- Měsíční splátka 1.283,- Kč
- Doba splatnosti 12 měsíců
- Poplatek za dovoz služby 1.500,- Kč
- Celková výše splatná spotřebitelem 16.896,- Kč
- Úroková míra 54 % p.a.
- RPSN 134,37%

Spotřebitelský úvěr je splácen v pravidelných měsíčních splátkách s konstantní výší, přičemž jejich počet se odvíjí od sjednané doby trvání spotřebitelského úvěru.
Splátky je možné hradit vkladem či převodem na bankovní účet poskytovatele úvěru, případně v hotovosti v rámci sluby hotovostního inkasa.

V případě řádného splácení spotřebitelského úvěru bude celý poskytnutý úvěr uhrazen v souladu se sjednanou dobou trvání spotřebitelského úvěru s možností předčasného splacení.

Úvěrovaný je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru.

Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Úvěrující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v přímě souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů činí 1% z předčasně splacené části celkové výše úvěru. V případě, že doba mezi předčasným splacením a sjednaným dnem splacení úvěru uvedený v čl. 1.3 této Smlouvy, nepřekročí 1 rok, činí náhrada nákladů 0.5% z předčasně splacené části celkové výše úvěru.

Úvěrující je na žádost Úvěrovaného, který se rozhodl úvěr předčasně splatit, povinen vydat:
a) vyčíslení dlužné částky s rozdělením na jistinu a úrok,
b) údaj o výši náhradě nákladů Úvěrujícího s předčasným splacením úvěru,
c) informace o dalších důsledcích předčasného splacení pro Úvěrovaného.

Zajištění spotřebitelského úvěru prostřednictvím nemovité věci není vyžadováno.

Úvěrovaný není povinen uzavírat doplňkové služby.

V případě prodlení Úvěrovaného s uhrazením kterékoli splátky řádně a včas je Úvěrující oprávněn zaslat Úvěrovanému písemnou výzvu, ve které bude Úvěrovanému poskytnuta náhradní lhůta k uhrazení dané splátky a to v délce 30 dnů. V případě, že částka, ohledně které se Úvěrovaný dostal do prodlení, nebude uhrazena ani v náhradní lhůtě dle předchozí věty tohoto odstavce, stává se tímto okamžikem splatnou nesplacená část celkové jistiny.
Úvěrující se s Úvěrovaným dále dohodli, že pro případ prodlení se zaplacením kterékoliv splátky podle splátkového kalendáře, který je uveden v příloze této Smlouvy, se Úvěrovaný zavazuje Úvěrujícímu zaplatit v níže uvedených lhůtách jednorázovou smluvní pokutu ve výši 499,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět korun českých), za každou splátku ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení a zákonný úrok z prodlení z této splátky stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, tj. „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů." jdoucí z dlužné částky ode dne prodlení až do zaplacení, který je za každý den prodlení splatný vždy následující kalendářní den po dni, v němž prodlení trvá.

Úvěrovaný je povinen ode dne následujícím po dni, kdy se stala dle rozhodnutí Úvěrujícího nesplacená část jistiny splatná, uhradit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně počítané z nesplacené jistiny a to až do úplného zaplacení celé dlužné částky, tj. nesplacené části celkové výše úvěru, která je za každý den prodlení splatná vždy následující kalendářní den po dni, v němž prodlení trvá a zákonný úrok z prodlení z této částky stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, tj. „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů." jdoucí z dlužné částky ode dne prodlení až do zaplacení, který je za každý den prodlení splatný vždy následující kalendářní den po dni, v němž prodlení trvá.
Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše poskytnutého úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.
V případě porušení jakýchkoliv jiných povinností Úvěrovaného dle této Smlouvy, které nemají původ v prodlení Úvěrovaného se zaplacením kterékoli splátky dle splátkového kalendáře, je Úvěrovaný povinen uhradit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z poskytnuté výše spotřebitelského úvěru.
V případě prodlení Úvěrovaného s úhradou jakéhokoli splatného peněžitého závazku dle této Smlouvy, je Úvěrující povinen, zaslat Úvěrovanému písemnou upomínku. Pakliže se Úvěrovaný ocitne v prodlení a Úvěrujícím bude zaslána písemná upomínka, zavazuje se Úvěrovaný Úvěrujícímu uhradit za každou zaslanou upomínku účelně vynaloženou náhradu nákladů spojených s přípravou a zasláním této upomínky a vyjádřenou paušální částku ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých).
V případě prodlení Úvěrovaného s úhradou jakéhokoli splatného peněžitého závazku dle této Smlouvy, uděluje Úvěrovaný Úvěrujícímu výslovný souhlas k zveřejnění (použití) osobních údajů Úvěrovaného v rozsahu jména a příjmení, adresy trvalého bydliště a data narození, spolu se skutečností existence jejich závazku po splatnosti pro potřeby vymáhání svých splatných nároků.
Jakákoli ujednání o smluvní pokutě obsažená v této Smlouvě nemají vliv na právo poškozené strany požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, pro něž byla pokuta sjednána. Poškozená strana je oprávněna požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta a je oprávněna se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
Pokud Úvěrovaný nesplní svoji povinnost uhrazení splátky na bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, ale provede úhradu splátky jinou formou např. poštovní poukázkou apod., zavazuje se Úvěrovaný Úvěrujícímu uhradit za každý takový případ účelně vynaložené náklady spojené se zaúčtováním platby odpovídající částce 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých).
Neuvede-li Úvěrovaný při provedení úhrady splátky variabilní symbol, nebo uvede-li jej nesprávně, zavazuje se Úvěrovaný Úvěrujícímu uhradit za každý takový případ účelně vynaložené náklady spojené se správným přiřazením platby odpovídající paušální částce ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých). Neuvedení variabilního symbolu platby se považuje za porušení povinností Úvěrovaného podle této Smlouvy a znemožňuje identifikaci platby. V takovém případě je Úvěrovaný povinen zaslat Úvěrujícímu písemně doklad o provedené platbě s razítkem a podpisem poukazující banky, resp. ústřižku poštovní poukázky prokazující provedení platby. Do doby odeslání tohoto dokladu pro identifikaci platby je Úvěrovaný v prodlení.
Změna úroků v případě opožděných plateb se nesjednává.
Úvěrovaný souhlasí s tím, že práva Úvěrujícího z této Smlouvy včetně inkasa dlužných splátek mohou být jménem Úvěrujícího vykonána jakýmkoli oprávněným zástupcem Úvěrujícího, nestanoví-li tato Smlouva jinak. V případě, že Úvěrovaný nebude hradit splátkový kalendář včas, má Úvěrující právo pověřit oprávněného zástupce k osobní návštěvě Úvěrovaného v místě jeho bydliště, jeho zaměstnání, korespondenční adresy či místa, kde by se mohl nacházet. Úvěrovaný je povinen uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za každou takto realizovanou osobní návštěvu dle tohoto ustanovení a to dle ceníku Úvěrujícího, který je uvedeno v příloze této smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Z každé osobní návštěvy je Úvěrující povinen vyhotovit zápis. I přestože Úvěrovaný nebude zastižen, má se za to, že úkon byl proveden a povinnost Úvěrovaného k náhradě účelně vynaložených nákladů vyjádřených výše uvedenou paušální částkou vznikla.
Není-li ujednáno jinak, jsou veškeré peněžité částky dle čl. IX. splatné do 10 - ti kalendářních dnů ode dne porušení povinnosti, ke které se konkrétní peněžitá částka váže.